Αγορά από χώρα της ΕΕ και εξαγωγή σε τρίτη χώρα

Ελληνική μεταποιητική επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα από την Τσεχία. Τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται στην Ελλάδα αλλά αποστέλλονται απευθείας από την Τσεχία στο Dubai για λογαριασμό της ελληνικής επιχείρησης. Η ελληνική επιχείρηση τιμολογεί απευθείας τον πελάτη της στο Dubai. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ελληνικής επιχείρησης ως προς τον εκτελωνισμό και τον ΦΠΑ. Θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Τσεχία και να καταβάλλει τον ΦΠΑ που της αναλογεί στην Τσεχία ή αρκεί και μόνο να γίνει ο εκτελωνισμός από τον Τσέχο και τον Έλληνα χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση σύμφωνα με την Πολ. 1281/26.8.1993;
Η συναλλαγή αυτή αν και χαρακτηρίζεται τριγωνική, σύμφωνα με την καθιερωμένη ορολογία των συναλλαγών, δεν μπορεί να υπαχθεί στο απλοποιημένο καθεστώς φορολόγησης των τριγωνικών συναλλαγών που προβλέπει το άρθρο 15 παρ. 3 του ΚΝ 2859/2000 καθώς για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει η μεταφορά των αγαθών να διενεργείται εντός της Ε.Ε. και όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι υποκείμενοι στο φόρο. Μετά από αυτή τη διευκρίνιση παρατηρούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο διαφορετικές συναλλαγές:

1. Αγορά από την ελληνική επιχείρηση εμπορευμάτων από την επιχείρηση της Τσεχίας, χωρίς μεταφορά των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Η συναλλαγή αυτή δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να υφίστανται προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ενδοκοινοτική απόκτηση. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει η προϋπόθεση της φυσικής μεταφοράς των αγαθών από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο. Έτσι η επιχείρηση της Τσεχίας θα πρέπει να επιβάλλει ΦΠΑ Τσεχίας στη συγκεκριμένη συναλλαγή, δεδομένου ότι εξαγωγέας των αγαθών είναι η Ελληνική επιχείρηση και όχι η Τσέχικη. Ωστόσο η Ελληνική επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί την επιστροφή του ΦΠΑ αυτού με αίτηση που θα υποβάλλει στις Ελληνικές φορολογικές αρχές προκειμένου να διαβιβαστεί σε αυτές της Τσεχίας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html στην ενότητα «Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND».

2. Η δεύτερη συναλλαγή αφορά την πώληση από την Ελληνική εταιρεία των αγαθών στον πελάτη της στο Dubai. Δεδομένου ότι στην συναλλαγή αυτή τα εμπορεύματα εξέρχονται του Κοινοτικού Εδάφους, με προορισμό μία Τρίτη χώρα χαρακτηρίζονται εξαγωγή, παρόλο που δεν αναχωρούν από την Ελλάδα αλλά αναχωρούν από άλλη κοινοτική χώρα. Εξαγωγέας θεωρείται η ελληνική εταιρεία η οποία δίνει εντολή στην Τσεχική να προχωρήσει εκτός από την αποστολή και στον εκτελωνισμό των αγαθών, για λογαριασμό της.

 Για τη διενέργεια του εκτελωνισμού αυτού δεν απαιτείται διορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, ενώ επιπλέον λόγω της εξαγωγής δεν υφίσταται θέμα ΦΠΑ. Όπως είναι ευνόητο στα συνοδευτικά και τελωνειακά έγγραφα θα πρέπει να αναφέρεται ως εντολέας της μεταφοράς η Ελληνική εταιρεία (αποστολέας η εταιρεία της Τσεχίας και παραλήπτης η εταιρεία στο Dubai).

Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει τέλος η ελληνική επιχείρηση προς την επιχείρηση στο Dubai δεν θα χρεώσει ΦΠΑ με την προϋπόθεση όμως ότι έχει στην κατοχή της τα δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπει η Πολ. 1262/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με αυτήν για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή - εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ. Στο τιμολόγιο, που πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτή της Τσεχίας, αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ».

β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζεται για το αρχείο του εξαγωγέα, καθώς και το αντίτυπο 3 του οικείου Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.), από το οποίο αποδεικνύεται η οριστική εξαγωγή των αγαθών. Σε περίπτωση απώλειάς του μπορεί όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ. 1199/2002 να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία όπως:
- Φωτοαντίγραφο του αντιτύπου αριθμ. 1 του Ε.Δ.Ε. εξαγωγής θεωρημένο από το Τελωνείο εξαγωγής

- Τα φορτωτικά έγγραφα διακίνησης των αγαθών

- Θεωρημένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο έχει συνταχθεί πράξη εξόδου των εμπορευμάτων από το Τελωνείο εξόδου, του αντιτύπου αριθμ. 5 της Δήλωσης Διαμετακόμισης ή του αποκόμματος του φύλλου Νο 2 (θέσεις 18-28) του Δελτίου TIR μαζί με το τον αριθμό του φύλλο Νο 1 ή του αντιτύπου Ε του ΕΔΕ εξαγωγής.

- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ως αποδεικτικό της πραγματοποίησης της εξαγωγής ο έλεγχος (π.χ. αντίγραφο του παραστατικού εισαγωγής στην Τρίτη χώρα, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή).
γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν μεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης πράξης.

http://epixeirisi.gr/